Závěsná doprava - Monorail

Systém závěsné jednokolejové dopravy je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem dopravy osob, technologického a provozního materiálu v tunelech a důlních chodbách s případným výjezdem na povrch v úklonech do 30 stupňů. Tento typ dopravy je plně autonomní s možností využití pro extrémní délky tunelů a chodeb v proměnlivých úklonných poměrech bez nutnosti změny konfigurace celé dopravní soupravy. Pro tažení břemen lze využít jak lanové, tak autonomní trakční prostředky.

Základní částí systému závěsné dopravy je vlastní trať, jež je tvořena speciálním nosným „I“ profilem se závěsnými prvky, zatáčkami, výhybkami, zarážkami a dalším příslušenstvím. Po této trati lze přemísťovat jednoduché nebo kombinované přepravní vozíky a systémy s nosností od 2 do 40 tun.

Součástí závěsné jednokolejové dráhy jsou různé manipulační a doplňující prostředky, které usnadňují a urychlují pomocné činnosti při dopravě, mezi něž zejména patří překládka materiálu. Především se jedná o stabilní nebo přenosná zvedací zařízení, snížené nájezdy, automatické ovládání výhybek nebo celých tratí, systémy dorozumívání mezi lokomotiváři a dispečinkem, přejezdy do dopravních nádob pro svislou dopravu, systémy přejezdů přes větrní izolační objekty apod.

Pro případy nadměrně hmotných přepravovaných nákladů ve velkých úklonech nebo v prostředí extrémní vlhkosti lze využít závěsnou ozubnicovou dráhu zajišťující přenos krouticího momentu trakčních prostředků bez prokluzu. Efektem tohoto řešení je unikátní skloubení původní závěsné dopravy v dílech, kde sklon nepřevyšuje 25 stupňů s vazbou na sklony důlních děl do 30 stupňů s cílem dopravovat soupravy vážící okolo 35 – 38 tun bez nutnosti rozpojování dopravní soupravy. Oba systémy závěsné jednokolejové dopravy lze libovolně kombinovat.