Polityka jakości i EMS

Firma FERRIT s.r.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyn i urządzeń górniczych oraz usługami serwisowymi. Celem zaspokojenia potrzeb naszych klientów, zachowania i podwyższenia jakości dostarczanych produktów i usług zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, ogłaszamy niniejszą Politykę jakości i systemu enwironmentalnego managementu z przekonaniem, że zostanie przyjęta przez naszych pracowników, partnerów handlowych oraz pozostałe zainteresowane strony. Polityka jakości i EMS jest w zgodzie z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004, powstała ze zdroju ogólnej strategii firmy i należy do podstawowych piorytetów naszej firmy.

Kierownictwo firmy FERRIT s.r.o. zobowiązuje się:
1. Zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych klientów, spełniając uczynnie i efektywnie wszelkie parametry jakościowe we wszystkich etapach realizacji zlecenia, minimalizacji enwironmentalnych wyników zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i ewentualnymi innymi enwironmentalnymi wymaganiami.

2. Dostarczyć produkty niezawodnie, odpowiadające współczesnemu stanu wiedzy i techniki.

3. Profilaktycznie niszczyć możliwość powstania nadzwyczajnych sytuacji, wynik których mógłby mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie pracowników.

4. Wytwarzać potrzebne twórcze środowisko pracy w celu skutecznej realizacji zamiarów firmy, zdobycie stałej pozycji na rynku, która zapewni utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

5. Stosować i ciągle ulepszać system managementu jakości i enwironmentalnego managementu na wszystkich stopniach kierownictwa z włączeniem się i pełnym wykorzystaniem zdolności wszystkich pracowników w celu realizacji podanych dążeń i celów.

6. Efektywnie wykorzystywać energię oraz materiały i w taki sposób przyczyniać się do oszczędzania naturalnych źródeł.

7. Kształcić i motywować pracowników do stałego zyskiwania wiadomości w zakresie systemu managementu jakości i environmentnego managementu, zwiększania enwironmentalnej świadomości i do dotrzymywania zobowiązań określonych w niniejszej Polityce jakości i systemu enwironmentalnego managementu.

8. Wprowadzać zabiegi przy zastosowaniu skutecznych powiązań zwrotnych, wykorzystywać obiektywnych informacji i wczesne analizowanie powstałych przyczyn nie żądanych stanów oraz konsekwencji.

9. Wspierać wprowadzanie systemu managementu jakości i systemu enwironmentalnego managementu dostawców w celu poprawienia dostarczanych przez nich produktów.

10. Skupić się na uczynnym i efektywnym dotrzymywaniu wszystkich parametrów jakościowych realizowanych zleceń we wszystkich fazach realizacji, łącznie z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, ochrony środowiska pracy, spolegliwości dostarczanych produktów i profilaktyki zanieczyszczania.

11. Wyznaczyć odpowiednie i dostateczne źródła do spełnienia niniejszej Polityki jakości i systemu enwironmentalnego managementu.

12. Ocena spełnienia warunków Polityki jakości i systemu enwironmentalnego managementu, celów jakości, enwironmentalnych celów i wartości celowych w zgodzie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami naszych pracowników, klientów i społeczności.

Ve Frýdku-Místku dnia 21.1.2005


ing. Pavel Mohelník
Dyrektor Naczelny