Politika kvality a EMS

Společnost FERRIT s.r.o. se zabývá výrobou a dodávkami důlních strojů a zařízení, včetně poskytování servisních služeb. S cílem plně uspokojovat požadavky zainteresovaných stran, udržet a zvyšovat kvalitu našich dodávek produktů a služeb v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, vyhlašujeme tuto Politiku kvality a systému environmentálního managementu s přesvědčením, že bude přijata našimi pracovníky, obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami. Politika kvality a EMS je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO/IEC 80079-34:2012,vychází z celkové strategie společnosti a patří mezi hlavní priority naší společnosti.

 

Vedení společnosti FERRIT s.r.o. se zavazuje:

1.    Uspokojovat potřeby zainteresovaných stran s využitím účinného a efektivního systému managementu kvality a environmentálního managementu.Dodávat spolehlivé produkty, které odpovídají současnému stavu poznatků vědy a techniky. 

2.    Dbát na ochranu životního prostředí včetně prevence znečišťování a tím předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví pracovníků.

3.    Vytvářet potřebné tvůrčí pracovní prostředí pro úspěšnou realizaci strategických záměrů společnosti, získání takové stabilní pozice na trhu, která povede k udržení si dosavadního postavení na tuzemském a zahraničním trhu.                                                                       

4.    Uplatňovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality a environmentálního managementu na všech stupních řízení se zapojením a plným využitím schopností všech pracovníků pro naplňování stanovených záměrů a cílů.     

5.    Využívat efektivně energii a materiály a přispívat tak k šetření přírodních zdrojů.

6.    Vzdělávat a motivovat pracovníky k trvalému získávání potřebných znalostí v oblasti systému managementu kvality a environmentálního managementu, zvyšování environmentálního povědomí a k prosazování závazků stanovených v této Politice kvality a systému environmentálního managementu.

7.    Realizovat efektivní management rizik, přijímat preventivní a nápravná opatření. 

8.    Podporovat zavádění systému managementu kvality a systému environmentálního managementu u svých dodavatelů s cílem neustálého zlepšování u jimi dodávaných produktů.

9.    Zaměřit se na účinné a efektivní plnění veškerých kvalitativních parametrů realizovaných obchodních případů ve všech fázích realizace, včetně plnění legislativních požadavků na bezpečnost, ochranu životního prostředí, spolehlivost dodávaných produktů a prevenci znečišťování.

10.  Vyčlenit vhodné a dostatečné zdroje pro naplnění této Politiky kvality a systému environmentálního managementu.       

11.  Vyhodnocovat plnění Politiky kvality a systému environmentálního managementu, cílů kvality, environmentálních cílů a cílových hodnot v souladu s potřebami a očekáváním našich pracovníků, zákazníků, veřejnosti a dalších zainteresovaných stran s cílem neustálého zlepšování.

 

 

 

Ve Frýdku - Místku  22. 05. 2019                                                              

Ing. Petr Mohelník

Jednatel společnosti